Obavijest o unaprijeđenju ponude - Korporativni pristup (M2M)

Od 1. avgusta

     Obavještavamo korisnike da će se od 1. avgusta 2018. godine primjenjivati izmjene i dopune Cjenovnika za uslugu Korporativni pristup (M2M). 

 

Usluga Korporativni pristup biće omogućena poslovnim korisnicima koji imaju jedan i više priključaka/SIM kartica BH Mobile mreže. Naime, od 1. avgusta se ukida uslov kojim je propisano minimalno 5 priključaka/SIM kartica BH Mobile mreže za korištenje usluge.

·    Uvodi se dodatna usluge koja će pretplatnicima omogućiti korištenje javnih statičkih IP adresa za pojedinačnu SIM karticu ili grupu SIM kartica. Maksimalan broj javnih statičkih IP adresa koje poslovni korisnik može zakupiti je 5.

·    Korisnicima usluge Korporativni pristup se omogućuje besplatna promjena modela potrošnje uključenog saobraćaja za prijenos podataka sa principa potrošnje pojedinačno po SIM kartici na Shared Pool grupni princip potrošnje i obrnuto.


NAZIV USLUGE

Jedinica mjere

Cijena bez PDV-a u KM

Cijena sa PDV-om u KM

Zakup javne statičke IP adrese 

Napomene: Zakup javne statičke IP adrese se može izvršiti za pojedinačnu SIM karticu ili grupu SIM kartica definisanih od strane korisnika; Korisnik može zakupiti maksimalno do 5 javnih statičkih IP adresa

Aktivacija javne statičke IP adrese

jednokratno po IP adresi

50,00

58,50

Mjesečna naknada po javnoj statičkoj IP adresi

mjesečno

5,00

5,85

Deaktivacija javne statičke IP adrese

jednokratno

besplatno

besplatno

Napomene:Deaktivacija dodatne opcije Zakup javne statičke IP adrese podrazumijeva trajno deaktiviranje dodijeljene javne statičke IP adrese jednoj ili više predefinisanih SIM kartica; SIM kartice nad kojima je deaktivirana javna statička IP adresa i dalje ostaju aktivne unutar usluge Korporativni pristup.

Pridruživanje/izuzimanje SIM kartica

Napomena:U okviru dodatne usluge „Zakup javne statičke IP adrese“ dozvoljeno je pridruživanje ili izuzimanje jedne ili više SIM kartica u ili iz grupe SIM kartica kojima je javna statička IP adresa već dodjeljena.

Pridruživanje SIM kartice:

·         do 50 SIM kartica

·         od 51 do 200 SIM kartica

·         201 i više SIM kartica

jednokratno po SIM kartici

 

1,00

0,70

0,50

 

1,170

0,819

0,585

Izuzimanje jedne ili više SIM kartica iz grupe SIM kartica kojima je javna statička IP adresa već dodjeljena

jednokratno po SIM kartici

besplatno

besplatno


  

Izmjene i dopune Specifičnih uslova usluge Korporativni pristup koje će se primjenjivati od 1.avgusta 2018. godine:

·   u članu 3. mijenja se stav (1) i glasi: „(1) Za ugovaranje Usluge potrebno je minimalno 1 (jedan) priključak (SIM kartica) BH Mobile mreže u vlasništvu Pretplatnika, uz potpisivanje Ugovora na neodređeno vrijeme i sa obaveznim trajanjem ugovornog odnosa na minimalno 12 (dvanaest) mjeseci.“

·   u članu 18. mijenja se stav (2) i glasi:   „(2) U slučaju prijevremenog prestanka Ugovora u toku obaveznog trajanja, na zahtjev ili krivicom Pretplatnika, Pretplatnik jepored redovno dospjelih obaveza, obavezan izvršiti i isplatu preostalih mjesečnih pretplata za Uslugu do kraja isteka obaveznog trajanja ugovorog odnosa.“

29.06.2018